Visie

Met het Pedagogisch Project van het GO! en de visie op leren en samenleven van onze Scholengroep als uitgangspunt, zet het KAM sterk in op de ontwikkeling van leerlingen tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden. Wij bouwen hiervoor op vier pijlers:

Ten eerste staat kwalitatief onderwijs centraal. Het KAM wil leerlingen namelijk voorbereiden op verdere studies in het hoger onderwijs en hen tegelijkertijd in staat stellen om hun rol in de maatschappij op zich te nemen. We bieden een brede waaier aan richtingen aan, die grotendeels gericht zijn op die doorstroom naar hoger onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld Natuurwetenschappen, Latijn en Communicatiewetenschappen. Daarnaast bieden een aantal richtingen ook rechtstreeks de mogelijkheid om naar de arbeidsmarkt te gaan, zoals Toerisme en Biotechnieken. We zien de rol van de leerkracht daarbij als coachend en begeleidend bij de leerprocessen waar de leerlingen door gaan.

Als KAM willen we onze leerlingen helpen om hun groeipotentieel maximaal leren benutten. We dagen hen uit en stimuleren hen om te groeien in hun mogelijkheden. Daarbij doen we ons uiterste best om binnen de school mogelijkheden te bieden waardoor de leerlingen hun talenten en kwaliteiten het best kunnen ontplooien. Onze leerkrachten houden vinger aan de pols bij de leerlingen hoe ze tot bloei kunnen komen in de richting die het best bij hen past. We begeleiden hen om zich doelgericht te oriënteren naargelang hun talenten en interesses.

Daarnaast is het welbevinden van onze leerlingen van groot belang. We zijn een warme school waarin een positief leefklimaat heerst. We bieden daarbij gelijke kansen aan elke leerling om zich te ontwikkelen. Om dat te realiseren, hebben we leerlingbegeleiding per graad ingericht om samen met onze leerkrachten een uitstekende zorg te verlenen, en hebben we een omgeving gecreëerd waar geen strenge afstandelijkheid heerst tussen leerlingen en leerkrachten.

Tenslotte willen we onze leerlingen bekwamen in kritisch denken. We geven onze leerlingen toenemend eigenaarschap over het leerproces. Door het toekennen van deze verantwoordelijkheid, leren ze zich in groeiende mate bekwamen in zelfredzaamheid. We voorzien daarbij een gezonde afwisseling tussen instructie en zelfregulatie. Daarnaast leren we onze leerlingen om dicht bij de samenleving te staan, om te groeien als bekwame en kritische burgers, die constructief mee bouwen aan onze maatschappij.